Licytacje

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słubicach Monika Kirzynowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 14-03-2023r. o godz. 11:00 w Sąd Rejonowy w Słubicach 69-100 Słubice, Bohaterów Warszawy 3B (sala 231) odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej Nieruchomośc gruntowa zabudowana o pow. 0,3500 ha, numer działki 82/3 należącej do dłużnika: Wiesław Parysek, Elżbieta Parysek położonej: 69-110 RZEPIN, Lubiechnia Wielka, dla której Sąd Rejonowy w Słubicach Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW [NKW: GW1S/00000844/3] Suma oszacowania wynosi 130 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 97 500,00zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 13 000,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 28 16001462 1888 3875 5000 0001 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać operat szacunkowy w Sądzie Rejonowym w Słubicach przy Bohaterów Warszawy 3B odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Komornik Sądowy