Witamy

UWAGA : Telefoniczne udzielanie informacji w naszej kancelarii odbywa się dniach :
poniedziałek-czwartek w godzinach 11:00 – 13:00

_____________________________________________________________________

Zapraszamy do naszej kancelarii w : pon., wt., czw. w godz. 8:00 – 15:00
oraz śr. w godz. 8:00 – 16:00

Numer rachunku bankowego, na który należy dokonywać wpłat:

BANK BGŻ S.A. : 28 16001462 1888 3875 5000 0001

_____________________________________________________________________

Komornik Sądowy jest zobowiązany :

1) wykonywać orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczenia na rachunku bankowym;
2) wykonywać inne tytuły wykonawcze wydane na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności;
3) sporządzać protokoły stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Nasza kancelaria dla realizacji powyższych zobowiązań używa elektronicznych narzędzi:

EPUElektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd, pobieranie elektronicznych wniosków i nakazów.
EKWElektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia dostęp elektroniczny do księgi wieczystej, wyszukiwania nieruchomości będących własnością
dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych.

CEPiK 2.0 – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną samochodów zarejestrowanych na dłużnika.
CEIDG
Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Sprawdzanie czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą.
OGNIVO 2.0 – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.
ZUS PUE– możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i zajęć świadczeń emerytalnych.